Tuổi thơ

Kongo trải qua tuổi thơ tại Việt Nam – quê hương của cha ông. Ông bắt đầu chuyển tới Kongo (Brazzaville) sinh sống từ năm 1975 và chính hai năm ngắn ngủi tại đất đước Châu Phi xinh đẹp này đã ảnh hưởng rất lớn tới con đường phát triển sự nghiệp của ông sau này. Nghệ danh Kongo cũng ra đời từ đây.